Risk Analizi Hazırlama

Risk Analizi Hazırlama

HALİT ATİK OSGB

işyerlerinizin tehlike sınıflarına ve faaliyet konusuna göre gerekli sertifika sınıflarına sahip tecrübeli iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi personeli ile işletmenizdeki risk ve tehlike kaynaklarını gerekli risk metodolojisine ve analize tabii tutarak belirlemekte ve sizlere ayrıntılı bir rapor hazırlayarak risk analizlerini tarafınıza ulaştırmaktadır.

Risk analizi ve değerlendirmesi; işletme hakkında detaylı bir araştırma olup, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yapılacak çalışmaların yol haritası ve rehberi olacaktır. En önemli sonucu ise iş kazası ve meslek hastalıklarına yönelik tehlikelerin fark edilmesi ve bertaraf edilmesi için tedbir alınmasının sağlanmasıdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi gereği yapılması zorunlu olan risk analizi uygulamaları ile İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamak zorundadır. Risk analizi ve değerlendirmesi sonucu işyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükselterek daha sağlıklı ve güvenli bir iş yeri olması sağlanacaktır.

Risk Analizi Ekibi vasıtasıyla oluşabilecek tüm risk faktörleri (makine kaynaklı riskler, bina eklentileri, kimyasal, biyolojik, elektrik, toz, gürültü, aydınlatma, bakım onarım, çalışan kaynaklı vs.) bakımından işyeri incelenecek, en uygun risk ölçme metotlarına tabi tutarak 6331 Sayılı Kanun’da belirtildiği üzere katlanılabilir veya kabul edilebilir bir sınıra çekilebilmesi için gerekli tedbirler alacaktır.

 

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ” Kapsamında işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ifade eder.

Risk değerlendirmesi ekibi

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir.

 • İşveren veya işveren vekili

 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

 • İşyerindeki çalışan temsilcileri

 • İşyerindeki destek elemanları

 • İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Risk değerlendirmesi

 • Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

 • Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

 • Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,

 • Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,

 • İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,

 • Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,

 • Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,

çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

Risklerin belirlenmesi ve analizi

 • Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.

 • Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.

 • Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.