İş Güvenliği Eğitimi

İş Güvenliği Eğitimi

Hangi Durumlarda Eğitim Verilmesi Gerekmektedir?

 • İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

 • Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. (6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunu MADDE – 17)

 • Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. (6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunu MADDE – 17)

 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.(6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunu MADDE – 17)

 • Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar. (6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunu MADDE – 17)

 • Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

 • İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

 • Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

 • Birinci maddeye göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır.

  1. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa

  2. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa

  3. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa

Eğitimin maliyeti ve eğitimde geçen süreler

Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

olarak her çalışan için düzenlenir.

1. Genel konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

 • İşyeri temizliği ve düzeni,

 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri,

 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

 • İlkyardım

3. Teknik konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

 • Elle kaldırma ve taşıma,

 • Yangın eğitimi,

 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

 • Ekranlı araçlarla çalışma,

 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,

 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

 • Tahliye ve kurtarma