Mobil Sağlık Taraması

Mobil Sağlık Taraması

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GEREĞİNCE;

Sağlık gözetimi

MADDE 15  (1) İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

 

MOBİL SAĞLIK TARAMA ARACININ FAYDASI

    İşe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan çalışanların sağlık tarama ve testleri hakkında Mobil Sağlık Aracımız vasıtasıyla işyeri sınırları dâhilinde gerekli işlemler ele alınmaktadır. Yapılan analiz ve testler uzman doktor görüş ve yorumlarından sonra teslim edilmektedir.  Mobil sağlık taramasının tercih edilmesinde en önemli etken, kurumlara sağladığı zaman ve işgücü tasarrufudur.  Hastane dışında verilebilecek bütün hizmetleri eksizsiz yerine getirebilen teknik donanımımız ile sağlık taramalarınız eksiksiz yerine getiriliyor.

Mobil Sağlık Tarama Kapsamında Yapılan İşler

 • TKŞ/AKŞ

 • HEMOGRAM (CBC)

 • AntiHCV

 • HbsAg

 • AntiHbs

 • ÜRE

 • KREATİNİN

 • SGOT, SGPT

 • AKC (akciğer grafisi)

 • ODİO

 • SFT

 • EKG

 • TETANOZ AŞISI

 • PORTÖR

 • SARILIK AŞISI