Mesleki Eğitim

Mesleki Eğitim

5544 sayılı kanuna 23.04.2015 tarihinde eklenen EK Madde (1 ) gereğince tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup MYK tarafından standardı yayınlanmış olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Tebliğlerin yayımlanmasını takiben 12 aydan sonra belgesiz kişiler ilgili işlerde çalıştırılamayacaktır.

1. 6445 Sayılı Kanun, ulusal yeterlilik sistemi açısından neler getiriyor ?

    5544 Sayılı MYK Kanununa eklenen madde ile tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup, Kurumca ulusal yeterliliği yayımlanmış olan ve Bakanlıkça yayımlanan tebliğde zorunluluk haline getirilmiştir.4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen bir madde ile de belge zorunluluğu getirilen bu mesleklere ilişkin sınav ve belgelendirme ücretlerinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek miktarı geçmemek şartıyla İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlanmıştır.

 2. Hangi mesleklerde belge zorunluluğu aranacak ? Belgesi olmayanlar için geçiş süreci ne kadar olacak?

    Belge zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, öncelikle MYK tarafından ilgili mesleğin ulusal yeterliliğinin yayımlanmış olması ve Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir.12 aydan sonra bu Kanun’da düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamazlar. Bakanlıkça 25/05/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan birinci tebliğde yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir.

 3. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir ?

   3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında ve ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aranmaz.

 4. Sınav ve Belgelendirme ücretleri için devlet katkısı olacak mı ?

   Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde,5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirilme kuruluşlarının gerçekleştirileceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti,01/01/2018 tarihinden itibaren 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarı ile Bakanlığın Kararı, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu sürece ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

5. Kimler yararlanıcı olabilir ?

   Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan işsizler ile hali hazırda istihdam edilenler bu kanun kapsamında yalnızca bir sefer yararlanıcı olabilirler.

6. Sınavda başarısız olan adayların ücretleri fondan karşılanacak mı ?

    Sınavlarda başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

 7. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden edinilebilir ?

    Bireyler,Mesleki Yeterlilik Kanunu tarafından ilgili ulusal yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınawww.myk.gov.tr/ybk adresinden ulaşabilirsiniz. (Mesleki Yeterlilik Kurumu Web Portalı)

 8. 3308 Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında daha önce alınan belgeler kabul edilecek mi ?

    3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında verilen çıraklık, kalfalık, kurs bitirme belgesi, katılım belgesi, sertifika gibi belgeler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında diğer tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde geçerli olmaya devam edecektir. Ancak tebliğler ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklerde sayılan belgeler 12 aydan sonra kabul edilmeyecektir. Kişilerin 12 ay içinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ya da ilgili alan ve dalda düzenlenen bir ustalık belgesi ya da diploma almaları gerekmektedir.