info@halitatikosgb.com | 0(322) 458 99 90

Acil Durum Eylem Planı Hazırlama

HALİT ATİK OSGB; işyerlerinizin çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp, olması muhtemel acil durumları değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyen , ve bu durumlar vuku bulduğunda yürütülecek faaliyet, faaliyetleri yürütmek üzere  yetkilendirilen kişilerin belirlenmesi, eğitilmesi, gerektiğinde yenilenmesi hizmetlerini sağlamaktadır.

Acil durum planlarında ;

• Yangın
• Deprem
• Tehlikeli madde olayları
• Sel ve su baskını
• Aşırı soğuk veya aşırı sıcak
• Sabotaj
• Toplumsal olaylar
• Patlama

gibi acil durumlar dikkate alınmaktadır.

 

“İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamında işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri,

ifade eder.

Acil durum planı

Acil durumların belirlenmesi

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar;

gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

a) Arama, kurtarma ve tahliye,

b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.